Bandung, (Redaksi Bakinonline)
Lami teu panggih lawas teu tepang da puguh ti saprak kaluar SMP nu kirang langkung 45 tahun katukang (1972), pada bubar katawuran ku masing-masing neruskeun hanca geusan ngudag kahayang atanapi cita-cita nu ngabalukarkeun jadi bareda jalan, ambahan sareng padumukan.
Duka ku riweuh-paciweuh ku soson-soson mayunan tanggungjawab nu anyar, duka ku pedah jauh tur lila nu nepi kapoho yen pernah boga balad saperjuangan basa bareng diajar jeung sempal guyon gogonjakan nu kapeung mah sok kamalinaan mangsa bareng di SMP, pleng teu beja teu carita, teuing kumaha jeung dimana da puguh tara aya beja komo carita diantara maranehanana, mun sakalieun ngolepat aya beja tara kapapanjangan hayang nepungan da sok inggis ku bisi rempan ku basa majar rek pakumaha tur lelendean barang penta komo ka anu tos rarumah tangga.
Kualpukahna sabaraha alumni nu kaleresan aya dilembur tur seueur waktos ku tos purnabakti, Alhamdulillah sok sanaos teu acan tiasa sumping sadayana, acara TEPANGSONO nu najan bari jeung hese beleke maluruh balad-balad baheula, tiasa laksana sakumaha anu diharepkeun, malah ieu acara teh tos dilaksanakeun tilu kali nyaeta di SMPN Leuwimunding, di bumina Diding Rukadi Desa Tarikolot sareng nu enggal keneh mah nya mangkukna, dina dinten Minggu, 15 Oktober 2017 nu kawitna direncanakeun bade dibumina c. Nina, tapi ku jalaran kasibukan anjeuna dina kagiatan nu sanes janten dialihkeun ka RM SAWAH AKI di daerah pinggiran kota Majalengka.
Najan bari jeung dimimitian ku pada-pada ho`okeun ku geus bareda rupa jeung waruga, nu baheula garagah ku golep nu teu weleh nyerepet tos awur-awuran pabeulit jeung huis, nu baheula rambut ngambay ngarumbay ditarupan cindung nu duka teuing jiga naon ayeuna mun dibuka, tapi Alhamdulillah lalaunan bisa nyarambung ku silih rangkul, paheula-heula patarema panangan alias sasalam bari galecok dongeng pangalaman sewang-sewangan, majar teh dimana, dimendi, kumaha, tos sabaraha sareng rupa-rupa pananya nu sejena nu can oge dijawab tos murudul pertayaan anu sanesna.
Abah oge ukur milu bengong ningalikeun kalakuan aki-aki jeung nini-nini nu asa bareda keur jaman baheula mangsa bareng sakola, nu tadina lungguh, kalem andalemi bet ayeuna jadi galede wawanen, lincah teu daek caricing lir hurang kasa`atan, tos puguh nu tadina rada loba tingkah alias kanjen mah, ayeuna lir mobok manggih gorowong persis jiga kuda leupas digedogan.
Dina acara “Sabulangbentor” nu sarerea wajib ngenalkeun deui saha jeung dimana dirina ayeuna, sadaya lir teuneung jeung ludeung biantara, lancar ngadongengkeun ngeunaan dirina nu kabeh oge nyelapkeun carita majar teh ayeuna tos gaduh anak sakitu, incu sakieu, bari ditungtungan ku ngedalkeun rasa bungah jeung bagja ku ayana ieu acara, tur miharep sangkan kahareup tiasa diayakeun deui nu langkung rame tur euyeub ku para alumni sa`angkatan anu teu acan tiasa sumping ayeuna.
 Nina Hasanah, nu salami ieu dipercanten janten Admin di GWA ALUMNI SMP LMD 72 oge anu janten pribumi tur nangkes waragad/biaya tuang-leueut dina acara reuni mangkukna di RM Sawah Aki tea, dina biantarana sajabina ti nyaritakeun pangalaman anjeuna mangsa di SMP, oge teu weleh miharep sangkan ieu acara nu dipasihan tema “Ngaraketkeun duduluran ku sempal guyon gogonjakan” mugi sing tiasa langgeng da puguh karasa nikmatna jadi panggih jeung sohib bihari, tepang jeung balad nu baheula, bari jeung masing-masing ikhlas bisa ngaleupaskeun atribut nu nempel dina baju atanapi awakna, laluasa heureuy sempal guyon gogonjakan, malah basa reuni nu munggaran di sakola mah dikokojoan atanapi dibalakan ku c. Iti Rustiwati basa acara tepangsono di sakola mah dan kaleresan aya organ tunggal sumbangan ti a. Samaun DS lir barebas ceuceuleuweungan malah gogorowokan nyanyi jeung jaroget, najan teu keuna kana wirahma karasa sugema ku bungah asa balik deui ka budak, sarerea lir poho geus reuay ku anak incu.
 
Saur c. Iti Rustiawati tea mah anu dina pelaksanaan Reuni Kamari di RM Sawah Aki tos nyumbang seragam Kaos sareng rupi-rupi opieun, dina ngobrol ngaler ngidul nostalgia basa jadi siswa SMP, karasa masih loma ku angger harandap asor, teu katingali komo karasa aya nu boga sifat yeuh aing uyah kidul, sadaya boga rasa masih sami-sami balad bareng diajar nu teu weleh heurey-jeung heureuy malah kapeung sok kamalinaan lir aki-nini beberenjen.
 1. Yayat Hermawati nu dina ieu acara tos nyumbang kudung, dina biantaraana teu weleh miharep sangkan acara reuni sapertos kieu teh teras dilaksanakeun tiap tahun, bari teu weleh miharep ka rekan-rekan anu teu acan gabung sok yap kadieu urang bareng sempal guyon gogonjakan, ulah inggis ku bisi rempan ku basa da puguh urang sarua papada alumni nu teu aya maksad sanes, iwal ti keur manjangkeun duduluran geusan ngudag motto “Bersahabat sampai akhir hayat” .

Panjang teuing mun diguar sakaligus hiji-hiji ayeuna, Insya Alloh dina terbitan anu bade dongkap mah urang tata atanapi urang guar hiji-hiji.
Manggo pamungkas carita anu ayeuna (bagian ka-1), bade kasanggakeun sababaraha kaputusan tina hasil dialog interaktif/aspiratif nu diantawisna : (1). Kanggo ngaringankeun waragad/biaya dina reuni anu bade dongkap, dipiharep sadaya alumni tiasa nyengsarkeun rizki rupi artos ku cara transfer atanapi ngalebetan buku tabungan khusus anu ayeuna
dipercantenkeun kanggo didamel sareng dicepeng ku c. Iti. R, ageung alitna mah nyanggakeun kana kamampu sareng kaikhlasan masing-masing we, prinsifna dina sagala rupi kagiatan reunian teh “ti urang, ku urang da puguh keur urang”, (2). Bari najan kauger ku waktu mugi sadaya alumni nu hadir, kersa teras maluruh, saha sareng dimana balad-balad urang nu can pendak laratanana, enggal ajak gabung di GWA urang nu ayeuna di asuh ku c. Nina sareng Abah. (3). Reuni anu bade dongkap teh bade dilaksanakeun sataun 2 (dua) kali, nyaeta kirang langkung saminggu ti sa`atosna lebaran IDUL FITRI dina wanda HALAL BIHALAL nu nganggo thema “BALAKECRAKAN KU SILIH ASA`AN BALAKATINEUNG” sareng kirang langkung 6 sasih satosna dina acara khusus nu dipasihan nami “LIAR ATANAPI ULIN BARENG KA ANU RADA ANGGANG”, (4). Kanggo reunian anu bade dongkap (Halal Bihalal) Insya Alloh bade dilaksanakeun dibumina O. Solehudin, YP di Desa Trajaya atuh salajengna dina thema Liar atanapi ulin bareng ka anu rada anggang, direncanakeun teh di WADO – SUMEDANG bari guyang bareng di bendungan JATI GEDE.
Hal sanesna nu kacida matak pikabungaheunana nyaeta, geuning atra katingali tur karasa, yen sanaos tos bareda waruga ku garentos rupa, sadaya para alumni teh kacida pisan sarae manahna, malah sok sanaos bareda pamadegan ku sanes madhab tos janten jalmi anu saroleh/solehah, laleket ibadah bari teu weleh terus nyiar elmu keur pibekeleun di akherat ku janten jalmi anu insya Alloh kalebet khusnul khotimah, seueur nu tos jaranten haji/hajjah nu tiasa dijantenkeun kareueus jeung kabagjaan urang sarerea.
 Cag dugi kadieu heula, Insya Alloh dina Caryam bagian ka-2 bade didongengkeun kumaha celembengna nini-nini sareng aki-aki dina acara sabulang bentor sok sanaos aya diantawisna nu ngahenen teu kecet-kecet, …. he … he ………… bersambung !  ( Abah ).