Bandung, 11 Juli 2017  (bakinonline)

Lami teu panggih lawas teu tepang da puguh ti saprak kaluar SMAN 10nu kirang langkung 42 tahun katukang (1975), pada bubar katawuran ku masing-masing neruskeun hanca geusan ngudag kahayang atanapi cita-cita nu ngabalukarkeun jadi bareda jalan, ambahan sareng padumukan.

Duka ku riweuh-paciweuh ku soson-soson mayunan tanggungjawab nu anyar, duka ku pedah jauh tur lila nu nepi kapoho yen pernah boga balad saperjuangan basa bareng diajar jeung sempal guyon gogonjakan nu kapeung mah sok kamalinaan mangsa bareng di SMA, pleng teu beja teu carita, teuing kumaha jeung dimana da puguh tara aya beja komo carita diantara maranehanana, mun sakalieun ngolepat aya beja tara kapapanjangan hayang nepungan nu majar teh sok inggis ku bisi rempan ku basa majar rek pakumaha tur lelendean barang penta.

Ku acara TEPANG SONO nu dilaksanakeun dina dinten Sabtu, 8 Juni 2017 kamari ieu di Hotel Park Bandung, najan bari jeung dimimitian ku pada-pada ho`okeun ku geus bareda rupa jeung waruga, nu baheula garagah ku golep nu nyerepet tos awur-awuran pabeulit jeung huis, nu baheula rambut ngambay ngarumbay ditarupan cindung nu duka teuing jiga naon ayeuna mun dibuka, tapi Alhamdulillah bisa nyarambung ku silih rangkul, paheula-heula patarema panangan alias sasalam bari galecok dongeng pangalaman sewang-sewangan, majar teh dimana, dimendi, kumaha, tos sabaraha sareng rupa-rupa pananya nu sejena nu can oge dijawab tos murudul pertayaan anu sanesna.

Emang nu kapapancen jadi salah saurang nu marajian ieu acara nu sacara khusus boga maksud sangkan sadaya balad-balad tiasa gabung ka FORKOM X – 75 sangkan teu minder teuing mun pareng ngariung, ukur milu bengong ningalikeun kalakuan aki-aki jeung nini-nini nu asa bareda keur jaman baheula mangsa bareng sakola, nu tadina lungguh, kalem andalemi bet ayeuna jadi garede wawanen, lincah teu daek cicing lir hurang kasa`atan, tos puguh nu tadina rada loba tingkah mah, ayeuna lir mobok manggih gorowong persis jiga kuda leupas digedogan.

Dina acara “Sabulangbentor” nu sarerea wajib pidato ngenalkeun saha jeung dimana dirina ayeuna, sadaya lir teuneung jeung ludeung biantara, lancar ngadongengkeun ngeunaan dirina nu kabeh oge nyelapkeun carita majar teh ayeuna tos gaduh anak sakitu, incu sakieu, bari ditungtungan ku ngedalkeun rasa bungah jeung bagja ku ayana ieu acara, tur miharep sangkan kahareup tiasa diayakeun deui nu langkung rame tur euyeub ku para alumni anu teu acan tiasa sumping ayeuna.

  1. Tonny Syarief nu salami ieu kapancen janten ADMIN, dina biantarana nyaritakeun yen salah sahiji kasang tukang ngayakeun ieu acara teh nyaeta basa aya acara reuni akbar dina raraga ulang tahun emas SMAN 10 dina tanggal 23 April 2017, nu dipiharep bakal tiasa tepang sareng balad-balad sakelas baheula, ngarasa hanjelu ku ukur tepang sareng sababaraha jalmi nu akhirna aya kasepakatan ti anu sami hadir yen urang bakal ngadamel acara khusus kanggo alumni PASPAL-75 nu ayeuna sok sanaos teu acan sadayana hadir, tiasa laksana sapaneja bari teu weleh miharep sangkan pertemuan sapertos kieu teh ulah ukur ayeuna tapi sing rutin unggal taun bari balad-balad nu can panggih laratanana terus urang sareng tarekahan supaya tiasa kapendak, oge bisa gabung sareng FORKOM X -75 oge IKASMAN X nu leuwih tiheula aya.
  1. Mahdar nu kalayan ikhlas mateahkeun tempat kanggo ieu acara, dina biantarana sajabina ti nyaritakeun pangalaman anjeuna mangsa di SMA, oge teu weleh miharep sangkan ieu acara nu pasihan tema “Ngaraketkeun duduluran ku sempal guyon gogonjakan” mugi sing tiasa langgeng da puguh karasa nikmatna jadi panggih jeung sohib bihari, tepang jeung balad nu baheula, bari jeung masing-masing ikhlas bisangaleupaskeun atribut nu nempel dina baju/awakna, laluasa heureuy sempal guyon gogonjakan, bebas ceuceuleuweungan malah gogorowokan nyanyi jeung joget, najan teu keuna kana wirahma karasa sugema ku bungah asa balik deui ka budak, sarerea lir poho geus reuay ku anak incu.
  1. Ratmiwati nu bahela lungguh tara pati loba nyarita komo tingkah ku boga rasa minder pedah ti pasisian, nu ayeuna sarerea ngarasa reueus jeung bagja ku profesina nu jadi guru di SMA tempat diajar urang baheula, anjeuna sajabina ti ngadongengkeun jaman sakola baheula, oge ngawartosan yen para alumni SMAN 10 ti mimiti ngadeg (1965 d.k. ayeuna) tos didamel IKA nu ayeuna dipupuhan ku Ir. Doddy Firman Nugraha nu diaping ku para penasehat nu jareneng, nu diantawisna Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA nu kantos janten Rektor di UNPAD.

Panjang teuing mun diguar sakaligus hiji-hiji ayeuna, Insya Alloh dina terbitan anu bade dongkap mah urang tata hiji-hiji.

Kanggo pamungkas carita anu ayeuna (bagian ka-1), bade kasanggakeun talatah ti papada urang, nu diantawisna : (1). Bari kauger ku waktu mugi sadaya alumni nu hadir, kersa teras maluruh, saha sareng dimana balad-balad urang nu can pendak laratanana, enggal ajak gabung di GWA urang nu ayeuna di asuh ku k. Tonny sareng Emang. (2). Pami kapayun aya malah pasti aya deui acara, panuhun tiasa ngestokeun kanggo sumping, urang teraskeun hahaleuangan bari joget sanaos ukur dina acara balakencrakan sa aya-aya nu kadada kaduga.

Hal sanesna nu kacida matak pikabungaheunana nyaeta, geuning atra katingali tur karasa, yen sanaos tos bareda waruga ku garentos rupa, sadaya para alumni teh kacida pisan sarae manahna, malah sok sanaos bareda pamadegan ku sanes madhab tos janten jalmi anu saroleh/solehah, laleket ibadah bari teu weleh terus nyiar elmu keur pibekeleun di akherat ku janten jalmi anu insya Alloh kalebet khusnul khatimah, seueur nu tos jaranten haji/hajjah nu tiasa dijantenkeun kareueus jeung kabagjaan urang sarerea. ……… bersambung !                 ( Mang Anas ).